Developer Contest Voorwaarden

  1. Op deelname aan de Developers Contest zijn de Open API gebruikersvoorwaarden en bol.com merkvoorwaarden van toepassing.
  2. De toepassing dient voor 24:00 uur op 18 Oktober 2013 ingezonden te zijn via deze website (formulier zullen we later toevoegen).
  3. De ingezonden toepassing dient nieuw (niet bestaand voor de start van de contest) te zijn in concept en uitvoering wil deze als inzending geaccepteerd worden, er mag wel een bestaande toepassing gebruikt worden om een integratie in te ontwikkelen (b.v. in de Tweakers app wordt een onderdeel toegevoegd, dit onderdeel is opzichzelfstaand te beoordelen). De juryleden van bol.com moeten de toepassing werkend kunnen beoordelen daarom dient de applicatie markt-klaar te zijn, wil deze geaccepteerd worden voor deelname. Met markt-klaar bedoelen we hier dat de toepassing in een dusdanig stadium van ontwikkeling is, dat deze in principe te gebruiken is door de beoogde eindgebruiker zou de toepassing daarvoor worden vrijgegeven. De toepassing die de participant instuurt om deel ten nemen aan de contest blijft eigendom van de participant, net als het recht om deze toepassing te exploiteren.
  4. De toepassing die je als deelnemer instuurt mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde en goede zeden, met algemeen aanvaarde normen ten aanzien van het fatsoen en de goede smaak, evenals elk ander voorschrift van de reclameregels en andere voorschriften van goed gedrag. Als deelnemer garandeer je door acceptatie van deze voorwaarden dat je de maker bent van de toepassing en dat deze geen intellectuele eigendomsrechten van een derde schendt. Ingezonden toepassingen die niet conform deze voorwaarden zijn ingezonden, zullen niet in aanmerking komen voor deelname en worden verder buiten beschouwing gelaten.
  5. Deelname kan individueel of in een team. De deelnemer of deelnemers dienen allen ten minste 16 jaar oud te zijn. Alleen Nederlandstalige toepassingen worden geaccepteerd. Personeelsleden van bol.com zijn uitgesloten van deelname.
  6. De deelnemer is / deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. Bol.com kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  1. Bol.com is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Voorwaarden bol.com developer contest handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de contest of het verloop van de contest op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  2. Aan het winnen van een prijs kunnen publicitaire doeleinden zijn verbonden. Deelnemer of deelnemers gaan met acceptatie van deze voorwaarden akkoord met het feit dat hij/zij medewerking hieraan verleend/verlenen. Door deel te nemen aan de contest stemt de deelnemer in met publicatie van de ingediende toepassing door bol.com op haar websites alsmede publicatie van de toepassing onder vermelding van de naam of namen en afbeeldingen van de personen die de toepassing hebben bedacht en ontwikkeld. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
  3. Bol.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de contest noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de contest of de aanwijzing van de winnaar. Bol.com is daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de contest.
  4. Bol.com is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de contest te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de contest te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat bol.com daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de contest, zal door bol.com op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via http://developers.bol.com) bekend worden gemaakt.