Terms of Service

Gebruikersvoorwaarden bol.com Retailer API

Hieronder treft u de Retailer-API gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Retailer-API gebruiker, geeft u aan deze Retailer-API gebruikersvoorwaarden te accepteren en na te leven.
Artikel 1 – Definities       
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie 
Artikel 3 – Gebruik           
Artikel 4 – Beëindiging bol.com Retailer-API gebruikersschap   
Artikel 5 – Gevolgen beëindiging bol.com Retailer-API gebruikersschap       
Artikel 6 – Aansprakelijkheid                 
Artikel 7 – Diversen         
Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend onder BTW nummer: NL 807149974 BO1, Kamer van Koophandel Utrecht 30151222. Opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer: BE0824148721.

Developer Center: het bol.com portaal waar bol.com informatie over de Retailer-API aanbiedt.

Gebruiker(s): iedere Zakelijke Verkoper die de bol.com Retailer-API gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en gebruik maakt van de Retailer-API.

Gebruikersvoorwaarden: de Gebruikersvoorwaarden bol.com Retailer API;

Intermediair: een derde partij die voor de Gebruiker de koppeling tussen de Retailer-API en het systeem van Gebruiker realiseert.

Limiet: het maximaal aantal keer dat de Retailer-API per minuut, per uur dan wel dag door de Gebruiker aangesproken kan worden. De hoogte van deze limiet is opgenomen in het Developer Center.

Omgevingwww.bol.com, m.bol.com, e.bol.com, plazapi.bol.com, api.bol.com en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.

Retailer-API: de ‘application programming interface’ voor Zakelijke Verkopers die door Zakelijke Verkopers kan worden gebruikt ter ondersteuning van het verkoopproces via bol.com.

Toegangskeys: de strikt persoonlijke toegangsgegevens waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Retailer-API, die door bol.com aan de Gebruiker worden verstrekt indien de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de Retailer-API en de Retailer-API gebruikersvoorwaarden heeft geaccepteerd. Afhankelijk van de versie van de API die wordt gebruikt wordt de term API-keys of een set Client-Credentials in het Verkoopaccount gebruikt.

Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.

Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een verkoopaccount heeft aangemaakt bij bol.com, de gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.

 

Artikel 2 – Aanmelding & Toegangskey

2.1. Om gebruik te kunnen maken van de Retailer-API dient de Gebruiker:

  1. te beschikken over een Verkoopaccount;
  2. in zijn Verkoopaccount een technisch contactpersoon in te vullen.

2.2. Na het invullen van een technisch contactpersoon in zijn Verkoopaccount wordt aan de Gebruiker een set Toegangskeys verstrekt waarmee verbinding kan worden gemaakt met de Retailer-API. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Toegangskeys. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Toegangskeys van de Retailer-API wordt gemaakt.

2.3.  De Gebruiker dient voor eigen rekening en risico een applicatie te (laten) implementeren waarmee een koppeling kan worden gemaakt tussen de systemen van Gebruiker en de Retailer-API. Het is Gebruiker toegestaan om gebruik te maken van diensten van een Intermediair om deze koppeling tussen de Retailer-API en het systeem van Gebruiker te maken.

2.4. Indien Gebruiker een bij bol.com bekende Intermediair (zoals genoemd op de Website voor Zakelijke Verkopers) inschakelt om de koppeling tussen de Retailer-API en het systeem van Gebruiker te maken, verstrekt bol.com op verzoek van deze Intermediair en na toestemming van Gebruiker een Toegangskey aan de Intermediair. Het gebruik door de Intermediair van de Toegangskey geschiedt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Gebruiker verkrijgt slechts het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht de Retailer-API te gebruiken om de verkoopprocessen uit het Verkoopaccount, waaronder maar niet beperkt tot voorraadbeheer of orderverwerking, te ontsluiten op een systeem naar keuze van Gebruiker ten behoeve van verkoop via bol.com. De Gebruiker zal daarbij telkens handelen met alle richtlijnen  en instructies van bol.com terzake van de installatie en het gebruik van de Retailer-API

3.2 De Gebruiker garandeert dat:

  • hij alle (persoons)gegevens die hij via de Retailer-API ontvangt, zal gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • hij de Retailer-API uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.1;
  • zijn gebruik van de Retailer-API geen schade toebrengt aan de Retailer-API en/of bol.com;
  • hij de Retailer-API niet gebruikt voor frauduleuze of illegale activiteiten en/of waardoor andere gebruikers of bol.com wordt gehinderd;
  • de technisch contactpersoon als genoemd in artikel 2.2 onder b beschikbaar is voor vragen of opmerkingen van bol.com.

3.3. Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – naar het oordeel van bol.com- hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Retailer-API door Gebruiker, of gebruiker in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden, is bol.com gerechtigd om het gebruik van de Retailer-API met onmiddellijke ingang al dan niet tijdelijk te blokkeren.

3.4. Bol.com stelt de Limiet vast en is gerechtigd om de Limiet van tijd tot tijd aan te passen. Overschrijding van de Limiet kan resulteren in een (tijdelijke) blokkade van de toegang tot de Retailer API voor de betreffende Gebruiker. Bol.com is gerechtigd bij herhaaldelijke overschrijding van de Limiet het Retailer-API gebruikersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.5. De Gebruiker vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten (waaronder aanspraken van derden) van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

Artikel 4 – Kosten Retailer-API

4.1 Voor het gebruik van de Retailer-API is gebruiker geen vergoeding verschuldigd aan bol.com.

4.2 De kosten voor het binnenhalen (waaronder kosten voor het internet) en ontsluiten van gegevens in de systemen van de Gebruiker komen voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 5 – Ontwikkeling Retailer-API

5.1 Bol.com is gerechtigd om van tijd tot tijd de gebruiksmogelijkheden van de Retailer-API te verbeteren of te wijzigen. Als een functionaliteit wordt gewijzigd, informeert bol.com Gebruiker, voor zover mogelijk, hierover via het Developer Center.

5.2 Bol.com zorgt er in beginsel voor dat de Retailer-API, na aanpassing van de gebruiksmogelijkheden, zgn. “backwards compatible” wordt gehouden. Dat wil zeggen dat oudere versies van de Retailer-API ook na aanpassing nog beschikbaar zijn en technisch worden ondersteund door bol.com.

5.3 Indien aanpassing(en) van de Retailer-API ertoe leiden dat deze niet “backwards compatible” kan worden gehouden, hanteert bol.com een overgangsperiode van tenminste één jaar, waarin de oude versie en de nieuwe versie van de Retailer-API gelijktijdig beschikbaar zijn. Gebruiker dient gedurende deze overgangsperiode voor eigen rekening zorg te dragen dat hij zijn koppelingen en/of systemen aanpast op de vernieuwde Retailer-API.  Na het verstrijken van de overgangsperiode is de oude versie van de Retailer-API niet langer beschikbaar en wordt deze niet langer ondersteund.

Artikel 6 – Beëindiging bol.com Retailer-API gebruikersschap

6.1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Retailer-API gebruikersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, en/of de Toegangskey te blokkeren. Gebruiker heeft dan niet langer toegang tot de Retailer-API.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging bol.com Retailer-API gebruikersschap

7.1. Indien het Retailer-API gebruikersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

  1. wordt de Toegangskey geblokkeerd;
  2. is bol.com gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het Developer Center te blokkeren;
  3. kan de Gebruiker niet langer gebruik maken van de Retailer-API.

7.2. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Retailer-API gebruikersschap door bol.com.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1.  De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Retailer-API, de Toegangskey, de ontwikkeling en de instandhouding van de Retailer-API en het functioneren van de Retailer-API aan de zijde van de Gebruiker.

8.2. Bol.com spant zich in de Retailer-API aan de Gebruiker ter beschikking te stellen. Bol.com kan niet garanderen dat de Retailer-API foutloos, ononderbroken, nauwkeurig en volledig functioneert. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Gebruiker in verband met het gebruik van de Retailer-API, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet (behoorlijk) functioneren van de Retailer-API, technische storingen, onjuiste informatie etc.

8.3 Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig wordt verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 9 – Diversen

9.1. Mededelingen of andere berichtgeving aangaande de Retailer-API worden door bol.com op het Developer Center geplaatst. Gebruiker dient daarom het Developer Center regelmatig te raadplegen.

9.2. Bol.com behoudt zich het recht voor om de Retailer-API onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, uitbreiding, schrapping of anderszins te wijzigen. In geval van gepland onderhoud spant bol.com zich in om Gebruiker hierover op het Developer Center te informeren en spant bol.com zich in dit onderhoud uit te voeren binnen de op het Developer Center gecommuniceerde momenten.

9.3. De Gebruiker is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Retailer-API gebruikersschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

9.4. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de Retailer-API gebruikersvoorwaarden te veranderen. De Gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een bericht op het Developer Center . De gewijzigde Retailer-API gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op het Developer Center zijn geplaatst. Indien de Gebruiker daarna gebruik blijft maken van de Retailer-API, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Retailer-API gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Retailer-API gebruikersvoorwaarden te raadplegen alvorens (opnieuw) gebruik wordt gemaakt van de Retailer-API. Ingeval de gewijzigde Retailer-API gebruikersvoorwaarden voor de Gebruiker niet acceptabel zijn, is de  Gebruiker gerechtigd het Retailer-API gebruikersschap te beëindigen. Indien de Gebruiker niet tot beëindiging van het Retailer-API gebruikersschap overgaat, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde Retailer-API gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard.

9.5. Indien enige bepaling van deze Retailer-API gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De Retailer-API gebruikersvoorwaarden en het Retailer-API gebruikersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen en overeenkomsten voortvloeiende uit, of verband houdende met of samenhangend met deze Retailer-API gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht).