Terms & Conditions

For the English version, please click here.

Voorwaarden aanbieden diensten aan Zakelijke Verkopers

Versie 1 van 1 januari 2022.

Artikel 1 – Definities

 1. API’s: Open API en Retailer API tezamen.
 2. Artikelen: alle producten die worden aangeboden in de Omgeving.
 3. bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 820471616B01 en Kamer van Koophandel Utrecht nummer 32147382. Opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer: BE0824148721.
 4. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door bol.com te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die bol.com ten behoeve van de Open API gebruikers ter beschikking stelt via de Open API.
 5. Dienstverlener: de rechtspersoon die aan de Zakelijke Verkoper(s) diensten aanbiedt en daartoe op het Partnerplatform wordt vermeld.
 6. Omgeving:com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.
 7. Open API: de ‘application program interface’ die Content en functionaliteiten beschikbaar stelt aan Open API gebruikers.
 8. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door bol.com aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 9. Partnerplatform: het informatieplatform van bol.com waarop bol.com informatie verschaft aan haar Zakelijke Verkopers over verkopen via de Omgeving. Het partnerplatform is hier
 10. Retailer API: de ‘application programming interface’ voor Zakelijke Verkopers die door Zakelijke Verkopers kan worden gebruikt ter ondersteuning van het verkoopproces via bol.com.
 11. Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een BTW nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.
 12. Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 13. Voorwaarden: deze Voorwaarden aanbieden diensten aan Zakelijke Verkopers.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Dienstverlener die door bol.com is geautoriseerd om op het Partnerplatform haar diensten aan te bieden aan Zakelijke Verkoper(s). Deze Voorwaarden zijn hier te raadplegen.
 2. Iedere Dienstverlener die op het Partnerplatform haar diensten wenst aan te bieden aan Zakelijke Verkopers, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Werkwijze en selectieproces

 1. Dienstverlener biedt diensten aan specifiek voor Zakelijke Verkopers. Bol.com stelt op het Partnerplatform ruimte beschikbaar aan Dienstverlener om zijn diensten aan Zakelijke Verkopers aan te bieden. Wanneer Dienstverlener het selectieproces zoals hierna uitgewerkt succesvol heeft doorlopen, zal bol.com de door Dienstverlener verstrekte informatie over zijn diensten op het Partnerplatform opnemen.
 2. Partijen worden alleen toegelaten als Dienstverlener, wanneer zij een door bol.com te bepalen selectieproces, zoals bekend gemaakt op https://ecosystem.bol.com, hebben doorlopen en zij door bol.com worden geaccepteerd als Dienstverlener. Het selectieproces kan variëren al naar gelang het soort diensten dat Dienstverlener aanbiedt en kan door bol.com van tijd tot tijd worden aangepast.
 3. Het selectieproces dient om te bepalen of Dienstverlener en zijn diensten aan een door bol.com bepaald niveau voldoen. Dienstverlener erkent dat bol.com daarmee op geen enkele wijze zeggenschap heeft over of invloed uitoefent op de diensten die Dienstverlener uitvoert. Bol.com neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de door Dienstverlener aan de Zakelijke Verkopers aangeboden diensten.
 4. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden erkent de Dienstverlener te voldoen aan de:
  1. De programmaeisen zijn afhankelijk van het soort dienst dat Dienstverlener aan Zakelijke Verkoper(s) aanbiedt. De voorwaarden waar Dienstverlener aan moet voldoen zijn opgenomen op https://developers.bol.com/en/ecosystem/.
  2. Of deze eisen van toepassing zijn, is afhankelijk van het soort dienst dat Dienstverlener aan Zakelijke Verkoper(s) aanbiedt. De voorwaarden waar Dienstverlener – indien van toepassing – aan moet voldoen zijn hier opgenomen.
 5. Bol.com kan de eisen als genoemd in artikel 3.4 op ieder gewenst moment aanpassen. Indien Dienstverlener niet aan de door bol.com aangepaste eisen voldoet binnen de door bol.com daaraan gestelde redelijke termijn, staat het bol.com vrij om de door Dienstverlener aangeboden dienst (en) van het Partnerplatform te verwijderen.
 6. Dienstverlener zal alle door bol.com in redelijkheid gevraagde informatie zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen verstrekken.

Artikel 4 – Samenwerking Zakelijke Verkopers met Dienstverlener

 1. Zakelijke Verkopers bepalen zelfstandig of zij gebruik maken van de diensten van Dienstverlener. Bol.com heeft geen enkele invloed op het aantal daadwerkelijke afnemers van de door Dienstverlener aangeboden diensten.
 2. Bol.com handelt niet als intermediair tussen Dienstverlener en de Zakelijke Verkopers.
 3. De Dienstverlener erkent dat indien de Zakelijke Verkoper overgaat tot de afname van de diensten van Dienstverlener, er een overeenkomst tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en de Dienstverlener, waarbij bol.com geen partij is of wordt.
 4. Bij vragen en/of klachten over de Zakelijke Verkoper dient de Dienstverlener zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende Zakelijke Verkoper. De Dienstverlener erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op bol.com en bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk en/of schadeplichtig is.
 5. Bol.com is op geen enkele manier verplicht om Dienstverlener bij te staan bij het verlenen van zijn diensten aan Zakelijke Verkoper(s).
 6. Er wordt door bol.com op geen enkele wijze exclusiviteit verleend en/of gegarandeerd aan Dienstverlener.
 7. Bol.com en Dienstverlener zijn over en weer geen vergoeding aan elkaar verschuldigd voor hetgeen onder deze Voorwaarden wordt gepresteerd.

Artikel 5 – Gebruik Retailer API en Open API

 1. Dienstverlener kan bij het verlenen van haar diensten gebruik maken van de door bol.com aangeboden Open API en/of Retailer API.
 2. Op het gebruik van de Open API zijn de ‘Open API gebruikersvoorwaarden’ van toepassing, die Dienstverlener voorafgaand dient te accepteren om gebruik te kunnen maken van de Open API. De voorwaarden zijn hier
 3. Op het gebruik van de Retailer API zijn de ‘Gebruikersvoorwaarden bol.com Retailer API’ van toepassing, die Dienstverlener voorafgaand dient te accepteren om gebruik te kunnen maken van de Retailer API. De voorwaarden zijn hier
 4. Het gebruik van de API’s is volledig voor risico van Dienstverlener. Bol.com garandeert niet dat de API’s ononderbroken werken en/of vrij zijn van fouten en/of bepaalde functionaliteiten bezitten.
 5. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de (functionaliteiten van de) API’s te wijzigen, ook als dit (negatieve) gevolgen heeft voor de dienstverlening die Dienstverlener aanbiedt.

Artikel 6 – Garanties en verplichtingen

 1. Bol.com staat niet in voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van door haar aan Dienstverlener gegeven informatie, alle informatie verstrekt op het Partnerplatform daarbij inbegrepen. Het is de verantwoordelijkheid van Dienstverlener om de van bol.com te ontvangen informatie te interpreteren en op een juiste wijze toe te passen.
 2. Dienstverlener verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Voorwaarden te aanvaarden en na te leven.
 3. Dienstverlener garandeert dat:
  1. haar diensten voldoen aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving;
  2. de door haar aangeboden diensten geen inbreuk maken op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  3. het handelen van Dienstverlener en/of de diensten van Dienstverlener de reputatie en/of het imago van bol.com of de Omgeving niet zullen schaden;
  4. alle door Dienstverlener opgegeven informatie juist en volledig is.
 4. Dienstverlener zal bol.com vrijwaren tegen alle schade en/of kosten (inclusief claims van derden jegens bol.com) als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Voorwaarden. Dienstverlener vrijwaart bol.com bovendien tegen alle vorderingen van derden als gevolg van het verlenen van haar diensten (aan deze derden).
 2. Dienstverlener verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Voorwaarden al de van toepassing zijnde (privacy)wet- en -regelgeving volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 3. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Dienstverlener in verband met het aanbod van de diensten van de Dienstverlener op het Partnerplatform, het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, de API’s zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, de API’s, onjuiste Contentinformatie etc.
 4. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 7.3 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 8 – Beëindiging

 1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, te bepalen of de diensten van Dienstverlener in aanmerking kom(t)(en) voor het opnemen van (de diensten van) Dienstverlener op het Partnerplatform. Bol.com is daarnaast te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, aanvullende eisen te stellen voor plaatsing van Dienstverlener op het Partnerplatform.
 2. Het staat bol.com te allen tijde vrij om de diensten van de Dienstverlener, zonder opgaaf van reden, van het Partnerplatform te verwijderen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, Dienstverlener niet meer voldoet aan de selectiecriteria, er sprake is van fraude of een (potentieel) beveiligingsrisico, de diensten van Dienstverlener niet langer aansluiten bij de visie van bol.com, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van bol.com of derden, Dienstverlener niet of niet tijdig bereikbaar is voor bol.com, de diensten naar oordeel van bol.com schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van bol.com of derden of bol.com haar Partnerplatform anders wenst in te richten.
 3. Indien Dienstverlener niet langer haar diensten wenst aan te bieden aan Zakelijke Verkopers via het Partnerplatform, zal Dienstverlener bol.com hierover informeren, waarna bol.com binnen een redelijke termijn maar uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na ontvangst van de melding, Dienstverlener van het Partnerplatform zal verwijderen. Gedurende deze periode blijft Dienstverlener zijn diensten aanbieden op het Partnerplatform.

Artikel 9 – Diversen

 1. Dienstverlener geeft hierbij toestemming aan bol.com om (een link naar) de website en de contactgegevens van Dienstverlener, openbaar te maken op het Partnerplatform en te verstrekken aan Zakelijke Verkopers. Tevens is bol.com gerechtigd om met Dienstverlener contact op te nemen via deze contactgegevens in verband met (commerciële) informatie afkomstig van bol.com.
 2. Dienstverlener verleent hierbij aan bol.com een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Dienstverlener verkregen informatie inclusief zijn naam en logo, wereldwijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken op het Partnerplatform en eventueel andere media waarop bol.com de diensten van derden zal promoten. Dienstverlener garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 3. Dienstverlener is niet gerechtigd namen en/of logo’s en/of beeldmerken van bol.com op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bol.com. Indien Dienstverlener gebruik wenst te maken van namen en/of logo’s en/of beeldmerken van bol.com dan zal zij daarbij de brand guidelines in acht nemen zoals die hier zijn gecommuniceerd en vooraf toestemming aan bol.com vragen. Toestemming kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen, inclusief de beoogde uiting, aan serviceplatform@bol.com.
 4. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen vanaf kracht zijn vanaf het moment dat ze aan Dienstverlener (per e-mail) worden verzonden. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor Dienstverlener niet acceptabel zijn, is Dienstverlener gerechtigd de samenwerking met bol.com op te zeggen, waarna bol.com binnen een door haar te bepalen termijn de diensten van Dienstverlener van het Partnerplatform zal verwijderen. Tot die tijd zullen de oude voorwaarden van toepassing zijn. Indien Dienstverlener bol.com niet informeert, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.
 5. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij bij de uitvoering van de Voorwaarden kennis nemen. Ook na beëindiging van de samenwerking blijft deze verplichting op ieder van de partijen rusten, behalve voor zover dit informatie betreft die reeds publiekelijk bekend is geworden, anders dan ten gevolge van een schending van voormelde geheimhoudingsplicht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en rechter

 1. Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.

> Klik hier om akkoord te geven